Previous panel_left_over panel_right_over  Next
   

Prijave, optužbe i osude za koruptivna kaznena djela u 2015. godini u RH
KORUPTIVNA KAZNENA DJELAPRIJAVE 2015OPTUŽBE 2015OSUDE 2015
Zlouporaba položaja i ovlasti (čl.291)1229261116
Trgovanje utjecajem (čl.295)3355
Primanje mita (čl. 294)443130
Davanje mita (čl.293)606659
Davanje mita za trgovanje utjecajem (čl.296)533
Nezakonito pogodovanje (čl.292)3621
Pranje novca (čl.265)13118
Davanje mita u gospod.poslovanju (čl.252)222
Primanje mita u gospod.poslovanju čl.253)300
Zlouporaba u postupku javne nabave (čl.254)000
Primanje i davanje mita u postupku stečaja (čl.251)100
Podmićivanje zastupnika (čl.339)011